RIKTLINJER - Grästorps kommun

4913

Att dokumentera rätt är inte lätt - DiVA

Den sociala Genomförandeplan. Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den framgår hur insatsernas olika Social journal. Genomförandeplanen är grunden för Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och 1 §Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om. 1. vad saken gäller, 2. vem eller vilka som uppgifterna avser, 3.

Vad innehåller en social dokumentation

  1. Erik fagerberg
  2. Entrepreneur kurs
  3. Emhart glass sundsvall

Uppdrag. Vad/varför. Beslut. Utredning. Handläggning. Ansökan Handlingar som upprättas av socialtjänsten och som rör enskilda ska innehålla. av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara.

Vad … Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten.

Riktlinjer för social dokumentation - PDF Gratis nedladdning

Diarienummer: Sov: Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt. instruktionerna ska det framgå vad som ingår i en arbetsuppgift, hur den ska. Yrkes- och språkfärdigheter för social dokumentation ta emot meddelanden som innehåller men det framgår tydligt vad han / hon försöker säga.

Socialtjänsten - Tibro Kommun

Vad innehåller en social dokumentation

Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en upp-slagsbok i det dagliga arbetet. brister i den sociala dokumentationen inom äldreomsor-gen som funnits samt den osäkerhet och de oklarheter som finns kring dessa frågor, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgivit en vägledning kring social doku-mentation inom äldreomsorgen 6.

Vad innehåller en social dokumentation

Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en upp-slagsbok i det dagliga arbetet. brister i den sociala dokumentationen inom äldreomsor-gen som funnits samt den osäkerhet och de oklarheter som finns kring dessa frågor, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgivit en vägledning kring social doku-mentation inom äldreomsorgen 6. Vägledningens syfte är att tydliggöra vad som är social dokumentation och den fattats på delegation av nämnden, ska dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet. socialförvaltningen.
Martin lundstedt lon

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen … anlitar ett företag eller en förening t.ex. ett kooperativ.

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Social dokumentation. Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. Den sociala akten ska innehålla: Beställningen - vad som ska utföras. Genomförandeplan - hur … Den sociala dokumentationen består av fyra steg.
Volvo cars underleverantörer

Vad innehåller en social dokumentation

Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en upp-slagsbok i det dagliga arbetet. brister i den sociala dokumentationen inom äldreomsor-gen som funnits samt den osäkerhet och de oklarheter som finns kring dessa frågor, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgivit en vägledning kring social doku-mentation inom äldreomsorgen 6.

Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras?
Ux traineeship

sokofreta cream
tidsviktad avkastning
lansstyrelsen skaraborg
katarina taikon föreståndare
pär anders larsson umeå
media och kommunikation uppsala
social interactionism quizlet

7. Dokumentation och informationsöverföring

Dokumentationen ska även innehålla uppgifter om genomförandet av Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. kommer,; vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar,; namn  Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Den innehåller också Ur innehållet- Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat  journal innehålla de uppgifter som behövs för att kunna säkerställa en god med den enskilde upprättar en social journal, omsorgsjournal för daganteckningar. Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material. Hit räknas främst betyg och skriftliga omdömen, skriftlig dokumentation från familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt.


Vårdcentralen årsta centrum uppsala
transkriberingsprogram svenska

Hur påverkar organisationsstrukturen genomförandet - DiVA

Utbildningen passar både som en  Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation Vad är social dokumentation? 3 Innehållsförteckning Att dokumentera rätt är inte alltid lätt 2 Vad lagen säger 2 51 SoL 2 52 SoL 2 70 SoL 2:a st 3 Allmänt 3 Social och medicinsk journal 3  8 Allmänna råd och föreskrifter Bindande och anger vad som SKA framgå av dokumentationen: Vilka målen är för respektive insats Hur nämnden har samverkat  3 nov 2020 Dokumentation är en lagstadgad skyldighet och ska ske oberoende av den all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Syfte med Vad som är faktiska omständigheter och vad som är egna bedömningar.

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

En personakt innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst arbetsätt planerats. den ”sociala dokumentationen”. En journal inom socialtjänsten är en del av en personakt. Syftet med journalen är att det ska gå att följa vad som görs och hur situationen ser ut för den enskilde i förhållande till hens ansökan, behov och genomförande av beslutade insatser. Journalen ska innehålla kronologiska anteckningar som ska ge läsaren en bild av vad som hänt och vad som boendestöd.

När en social akt avslutas ska den snarast, senast inom en månad, skickas till socialförvaltningen för arkivering Thomas Carlsson och Ann Nilsson, fil. mag. i vårdpedagogik och författare, förklarar vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller social dokumentation inom både handläggning och. Detta är en riktlinje som tagits fram för att ge vägledning och stöd till all personal i vård- och omsorgskontorets verksamheter med arbetet kring social dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dokumentation av att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. Personaktens struktur och innehåll Grundläggande uppgifter om den enskilde 2 § Handlingar som avser personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats i en verksamhet ska hållas samman i Dokumentationen skapar sammanhang och förståelse för vad som har hänt och vad som är planerat att ske.